Zarządzanie leadami, klientami

Zarządzanie leadami, klientami

 • Integracja z bazą GUS przy wprowadzaniu kontaktów
 • Zabezpieczenie przed duplikacją danych przy ich ręcznym wprowadzaniu
 • Import danych kontaktowych wraz z mechanizmem mapowania i de-duplikacji bez ograniczeń ilości, z formatu CSV z obsługą polskiej strony kodowej
 • Zarządzanie kontaktami jako osoby fizyczne, a nie tylko firmy
 • Uzupełnianie danych adresowych przy pomocy bazy kodów pocztowych
 • Karta kontaktu wraz z podsumowaniem i szczegółami
 • Możliwość otwierania jednocześnie wielu kart kontaktów
 • Zarządzanie listą leadów, prospektów, klientów, partnerów, dostawców itd.
 • Proste i złożone mechanizmy filtrowania danych po etykietach
 • Proste lub oparte o zestawy kwalifikowanie wraz odpowiednimi statusami
 • Konwersja leadów na klientów, partnerów po ich pozytywnej kwalifikacji
 • Mechanizm przeszukiwania tekstowego danych kontaktowych
 • Filtrowanie danych na liście wg różnych kryteriów
 • Praktyczne grupowanie danych na liście wg ostatniego kontaktów, branży, opiekuna itd. wraz z filtrowaniem
 • Bezpośredni dostęp do szczegółów kontaktu z poziomu listy
 • Własne widoki listy kontaktów np. moi klienci z branży x i województwa y
 • Automatyczne przydzielanie kontaktów do różnych grup
 • Zobacz kartę i listę kontaktów
Planowanie działań, historia

Planowanie działań, historia

 • Planowanie różnego typu działań
 • Planowanie działania z e-maila wraz z jego treścią
 • Definiowanie własnych typów działań
 • Wyszukiwanie kontaktów w oknie działania, historii i notatki
 • Delegowanie działań dla wybranych użytkowników
 • Ławy dostęp do szczegółów działania z poziomu list, bez otwierania okna
 • Planowanie kolejnych działań z poziomu okna zakańczania działania, jako następny krok
 • Rejestracja zdarzeń i historii ze szczegółami, załącznikami
 • Zapis notatek wraz z załącznikami
 • Przypomnienia na e-mail i alarmy
 • Zarządzanie listą działań i historii
 • Własne widoki listy działań i historii
 • Filtrowanie danych wg. różnych kryteriów
 • Grupowanie danych na listach wg. priorytetu, opiekuna itd.
 • Głębokie przeszukiwanie tekstowe
 • Podpowiedzi o konfliktach terminów
 • Zobacz listę działań i historii i notatek
Kalendarz Grupowy

Kalendarz Grupowy

 • Różne formaty kalendarza: dzienny, tygodniowy, miesięczny
 • Kalendarz zintegrowany z listą dziań
 • Planowanie działań z poziomu kalendarza
 • Podgląd szczegółów działania za pomocą chmurki
 • Możliwości filtrowania i przeszukiwania zawartości kalendarza
 • Podgląd i zarządzanie kalendarzem grupowym
 • Przypisywanie kolorów do użytkowników w celu lepszej widoczności ich działań
 • Czytelna prezentacja jednodniowych działań i wielodniowych wydarzeń
 • Udostępniania kalendarza innym osobom
 • Zobacz jak wygląda kalendarz
Własne procesy, lejki sprzedaży

Własne procesy, lejki sprzedaży

 • Tworzenie i definiowanie własnych, wielu procesów sprzedaży
 • Procesy sprzedażowe skojarzone z dowolną, zdefiniowaną przez użytkownika faza zakupu klienta
 • Tworzenie i zarządzanie sprawami handlowymi (oferty lub kontrakty) indywidualnie lub zespołowo
 • Sprawy jako projekty, czyli możliwość prowadzenia spraw zespołowo wg zdefiniowanych procesów wraz z podpinaniem działań do różnych etapów sprawy widocznych w kalendarzu użytkownika
 • Przypisywanie procesów do wybranych użytkowników
 • Zarządzanie procesem i lejkiem sprzedaży na liście spraw
 • Trójkolorowy monitoring kondycji sprawy handlowej dla lepszego jej zarządzania
 • Grupowanie sprawy handlowych po etapach
 • Łatwa i szybka analiza zespołu sprzedażowego
 • Możliwość eksportu danych do dalszej obróbki analitycznej
 • Zobacz przypisany przykładowy proces przypisany do sprawy
Lista i karty spraw handlowych

Lista i karty spraw handlowych

 • Zarządzanie okazjami sprzedażowymi wraz z mechanizmami etykietowania
 • Zarządzanie listą spraw handlowych (wygrane, przegrane, zawieszone) przy wykorzystaniu filtrów
 • Bezpośredni dostęp do szczegółów sprawy z poziomu listy, bez otwierania karty sprzedaży
 • Karty sprawa wraz z pełną historią, działaniami oraz automatycznie podpinającymi się wiadomościami e-mail
 • Zestawienie danych o sprawach w formie grupowania wraz z podsumowaniem wg różnych kryteriów
 • Tworzenie własnych widoków listy spraw (prywatne i publiczne) np. z kim, kiedy, powód wygrania
 • Ocena wpływ konkurencji na sprawy sprzedażowe (z kim przegrałem i dlaczego)
 • Grupowanie np.: po terminach ostatniego kontaktu, podjęcia decyzji
 • Zobacz i poznaj elementy listy i karty sprawy
Oferty i kalkulacje handlowe

Oferty i kalkulacje handlowe

 • Łatwość tworzenia prostych i złożonych kalkulacje oferty wraz z opisami produktów, obrazkami, odnośnikami do innych stron lub nagrań wideo
 • Kalkulacje i oferty handlowe tworzone są bezpośrednio w systemie wraz z niezbędnymi szczegółami
 • Proste umieszczanie produktów wraz możliwością filtrowania i pełną informacją o cenach przed umieszczeniem w kalkulacji oferty
 • Możliwość tworzenia ofert jedno i wielowariantowych w różnych walutach
 • Automatyczne wyliczanie kluczowych parametrów opłacalności oferty wraz z elastycznym przydzielaniem rabatów dla poszczególnej pozycji w kalkulacji oraz rabat ogólny dla całego wariantu, a także wyliczanie marży, zysku, narzutu
 • Definiowanie niezbędnych parametrów oferty: termin ważności, sposób i warunki płatności, czas dostawy itd.
 • Własne logo oraz obsługa bankowych kont walutowych na szablonach ofert i dokumnetów
 • Własny format numerowania spraw, składnia numeru jest definiowana przez użytkownika, zgodnie z potrzebą
 • Tworzenie oferty w różnych walutach i językach w oparciu o własne szablony
 • Wysłanie i monitorowanie ofert handlowych wprost z systemu w oparciu gotowe lub własne szablony ofert
 • Automatyczne zapisywanie wersji ofert handlowych wysyłanych do klienta z możliwością ich przeglądania
 • Funkcja duplikuj dla całej sprawy lub wybranego wariantu
 • Podsumowanie opłacalności ofert handlowych
 • Zerknij jak wygląda kalkulacja sprawy
Produkty, usługi, cenniki

Produkty, usługi, cenniki

 • Importowanie cenników (produktów i usług) z formatu CSV wraz z automatycznym mapowaniem kolumn
 • Weryfikowanie duplikatów produktów podczas ich importu lub ręcznego tworzenia pojedynczych produktów wraz generowaniem brakujących kodów
 • Lista produktów wraz z przydatnymi mechanizmami grupowania, etykietowania oraz filtrowania (prostego i złożonego) produktów
 • Mechanizm wyszukiwania produktów i usług po dowolnych polach
 • Karta produktu w której znajdują się przydatne informacje o produkcie (nazwa, opisy, linki do zdjęć, filmów, załączniki w różnym formacie itd.) oraz inne pola i zakładki opisujące szczegółowo produkt, usługę
 • Informacje o cenie zakupu, sprzedaży, katalogowej w różnych walutach
 • Określanie ceny promocyjnej wraz z terminem jej obowiązywania
 • Przypisywanie cen specjalnych produktu dla wybranych klientów i partnerów
 • Tworzeni własnych, ogólnych poziomy rabatów (np.: gold, silver, bronze) wraz z przypisywaniem ich do wybranych firm
 • Automatyczna analiza cen (rabaty, cena specjalna, cena promocyjna) podczas tworzenia kalkulacji oferty handlowej dla wybranego klienta
 • Mechanizm przeliczanie cen dla wybranych produktów i usług
 • Mechanizm masowej zmiany wartości  dla wybranych pól opisujących produkt
 • Analiza ad hoc dotycząca produktu kto i ile zakupił danego produktu i usługi
 • Automatyczne wyliczanie niezbędnych informacji dot. marży, narzutu, zysku dla produktów
 • Przypisywanie różnych zmieników dla danego produktu
 • Wprowadzanie i opisywanie informacji o konkurencyjnych produktach
 • Eksportowanie cenników produktów i usług dla partnerów
 • Wyznaczanie menadżera produktów
 • Archiwum produktów oraz przenoszenie do kosza wraz z trwałym usuwaniem
 • Poznaj elementy listy produktów i karty produktu
Niespotykane filtrowanie i grupowanie danych

Niespotykane filtrowanie i grupowanie danych

 • Proste i złożone mechanizmy filtrowania danych po etykietach, czyli możliwość etykietowania danych, a następnie pokazywanie ich w różnych konfiguracjach (pokaż dane z tylko etykietą A i B ale bez C, pokaż dane bez etykiety D i tylko z E itd.)
 • Spersonalizowane statystyki i raporty dzięki połączeniu grupowania i filtrowania na listach oraz podsumowań w kartach klientów i spraw, użytkownik uzyskuje je w bardzo łatwy i przestępny sposób w formie list do dalszej obróbki zarządczej
 • Automatyczne grupowanie danych dotyczących klientów i ich działań, historii oraz spraw, proces grupowania działa w tle, a zależy o zebranych i uzupełnionych danych np. po typie kontaktu, branży, źródle, ostatnim kontakcie, wygranych lub przegranych sprawach itd.
 • Wielopoziomowe filtrowanie danych przy pomocy drzewa filtrów przypisanych do każdej listy dające wiele możliwości filtrowania w różnych zakresach danych o klientach w celu łatwego znalezienia potrzebnych informacji
 • Mechanizm przeszukiwania tekstowego danych wykorzystujący przeszukiwania alfanumerycznego różnych zakamarkach programu np. notatkach, opisach, kolumnach, załącznikach
Moduł kampanie marketingowe

Moduł kampanie marketingowe

 • Wiele opcji do tworzenia grupy docelowej na podstawie prostego i wielopoziomowego filtrowania kontaktów wraz z grupowaniem, czyli precyzyjne targetowanie odbiorców (leadów, klientów)
 • Spersonalizowana komunikacja z klientami w oparciu o dopasowane szablony (własne lub wbudowane) czyli definiowanie różnych szablonów dla wybranych typów kampanii
 • Planowanie, a następnie automatyczna realizacja spersonalizowanych wysyłek e-mail (np.: wysyłki jednorazowe, wieloetapowe lub profilowane sekwencyjne, interwałowe) aby dostarczyć newslettery, biuletyny, szkolenie oraz kursy edukacyjne
 • Kompleksowy wgląd w historię interakcji z każdym klientem, czyli szybko można się zorientować kto brał w których kampaniach udział i co do niego zostało wysłane
 • Informacja jakie produkty i usługi oraz w jakich cenach proponowaliśmy w ramach danej kampanii wraz z jej kodem do identyfikacji
 • Na bieżąco śledzenie liczby wysłanych, oczekujących, otwartych i klikniętych oraz odbitych i błędnych wiadomości e-mail
 • Szybki dostęp do najważniejszych wskaźników kampanii: przychody, koszty, ROI oraz wskaźnik wzrostu sprzedaży czyli ile wygranych spraw handlowych przyniosła kampanii w stosunku do kosztów
 • Możliwość analizy wysyłek i wyciągania z nich wniosków w oparciu o najważniejsze wskaźniki tj. współczynnik otwarć maili (Open Rate), współczynnik kliknięć (Click Through Rate), współczynnik kliknięć do otwarć (Click to Open Rate)
 • Monitoring budżetu kampanii, czyli jego procent realizacji
 • Zgoda użytkownika wg. RODO oraz szablony wypisz się z kampanii
 • Poznaj listy kampanii wraz z odbiorcami i kartę kampanii wraz z analizą wskaźnikową
Integracja z programami pocztowymi

Integracja z programami pocztowymi

 • Współpraca z różnymi programami pocztowymi obsługującymi protokół Imap tj. MS Outlook, Thunderbird, Lotus Notes itp.
 • Pełna integracja jest oferowana jako usługa podstawowa, bez dodatkowych opcji
 • Użytkownik koresponduje z swojego ulubionego programu pocztowego na dowolnym urządzeniu, a historia sama podpina się do karty klienta w programie
 • Prosta konfiguracja w programie pozwala natychmiast poczuć moc tego rozwiązania
 • Odpisuj z poziomu pc, laptopa czy telefonu, a historię e-mail od razu znajdziesz w karcie danego klienta wraz z pełną treścią i tematem oraz załącznikiem
Definiowanie zespołów i dostępu do danych

Definiowanie zespołów i dostępu do danych

 • Zarządzanie użytkownikami wraz z definiowaniem uprawnień do informacji, danych, użytkownicy z odpowiednimi prawami mogą z łatwością definiować dostęp poszczególnym użytkownikom do danych w programie na wielu poziomach
 • Definiowanie własnych zespołów użytkowników dzięki temu można łączyć w zespoły i przydzielać im uprawnienia do danych w ramach danego zespołu, co pozwala tworzyć dedykowane zespoły w zależności od potrzeby np. regionu działania, branży lub innych konfiguracji
Bezpieczeństwo, zdalny dostęp

Bezpieczeństwo, zdalny dostęp

 • Szyfrowany, bezpieczny dostęp (z opcją VPN) do programu przez przeglądarkę internetową
 • Bezpieczne logowanie oraz czasowe blokowanie IP przy wrogich próbach logowania
 • Archiwizacja danych: codzienna, do 3 dni wstecz
 • Dostęp do bazy danych jest pełny oraz bezpłatny wraz z historią w momencie rezygnacji z usługi lub jej zawieszenia lub ograniczenia ilościowego
 • Aplikacja działa na komputerach stacjonarnych, tabletach i telefonach
 • Program działa poprzez przeglądarkę zainstalowaną na Windows, Linux, OS Mac, Android do wyboru
Dostosowanie do potrzeb

Dostosowanie do potrzeb

 • Własne Logo firmy oraz konta bankowe
 • Dodatkowe pola wraz ze zmianą ich nazw w kratach kontaktu i sprawy
 • Definiowanie własnych etykiet dla kontaktów, działań, historii, e-mail oraz spraw
 • Tworzenie własnych publicznych i prywatnych widoków list  kontaktów, działań, historii i spraw, np.: lista moich najlepszych klientów, lista z kim się ostatnio kontaktowałem, lista delegowanych działań, lek sprzedaży itp.
 • Własne słowniki danych np. stanowisko, branża, powody wygrania, przegrania itd.
 • Własne typy działań wraz z słownikami tematów do definiowania i ikonami
 • Możliwość pracy na rożnych wersjach językowych: polski, angielski, niemiecki
 • Szablony dokumentów ofert oraz wiadomości e-mail
 • Różne zestawienia wraz z możliwością eksportu do dalszej obróbki analitycznej
 • Możliwość odpłatnych, indywidualnych dostosowań aplikacji po dokonanej analizie
Integracja i współpraca

Integracja i współpraca

 • Integracja ze Skype (auto wybieranie numeru telefonicznego lub uruchamianie okna z czatem) z poziomu karty kontaktu, sprawy
 • Libra Office, Open Office, Nvu
 • MS Excel, dzięki temu możesz dokonać importu danych do naszego programu wraz z ich czyszczeniem
 • Integracja z protokołem SMTP i IMAP w zakresie wysyłania i odbierania poczty e-mail
 • Serwer bazy danych MySQL
 • Praca na systemach Windows, Linux, MAC OX, Android
Szybkość działania aplikacji

Szybkość działania aplikacji

 • Wymiana danych (przepustowość) następuje przy pomocy symetrycznego łącza o prędkości 100 Mbps
 • Czas  ładowania listy kontaktów z liczbą 20 tys. rekordów około 3 sek.
 • Lista działań, historii z 1.5 tys. rekordów jest gotowa do pracy w około 3 sek.
 • Otwieranie karty kontaktu lub sprawy wraz z wszystkimi zakładkami to 2 sek.
 • Utworzenie nowego kontaktu (wypełnienie wszystkich wymaganych pól w oknie) w oparciu o wpisanie NIP to około 20 sek.
 • Dodanie nowej osoby pod firmą to 10 sek.
 • Utworzenie nowej sprawy sprzedażowej to 20 sek.
 • Planowanie lub delegowanie nowego działania to 25 sek.
 • Przypisanie wiadomości e-mail do kontaktu, sprawy w ciągu 2-3 sek. (poprzez odśwież) lub automatycznie co 15 min.
Konsultacja, pomoc telefoniczna i e-mail

Konsultacja, pomoc telefoniczna i e-mail

 • Indywidualna pomoc i wsparcie w zakresie wykorzystania systemu w działalności użytkownika przez e-mail, telefon
 • Dostęp do bazy wiedzy z materiałami wspierającymi użytkownika
 • Praktyczne nagrania wideo pokazujące jak i co wykonać w programie
 • Możliwa jest instalacja oprogramowania w wersji stacjonarnej, w środowisku użytkownika, czyli model klasyczny
Z OptimaSales zmniejszysz swoje wydatki informatyczne

Z OptimaSales zmniejszysz swoje wydatki informatyczne

 • Usługa OptimaSales to specyficzny outsourcing w ramach którego zapewniamy oprogramowanie i przejmujemy na siebie znaczną część obowiązków twojej firmy. Tym samym, zmniejszamy wydatki na obsługę  informatyczną oraz zakup sprzętu (serwerów) i jego instalację, konfigurację aby zapewnić bezpieczny, zdalny dostęp do danych, czytaj więcej…
Facebook
LinkedIn