I. PRZEDMIOT REGULAMINU

 1. Niniejszy regulamin określa warunki korzystania oraz dostępu do oprogramowania jako usługi OptimaSales, a także prawa i obowiązki użytkowników oraz obowiązki i zakres odpowiedzialności Usługodawcy usługi internetowej OptimaSales.
 2. Postanowienia zawarte w Regulaminie świadczenia dostępu i korzystania z oprogramowania jako usługi OptimaSales stanowią regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002, Nr 144, poz. 1204, z późn. zm.), tekst jednolity z dnia 24.06.2017 r (Dz. U. z 2017 r., poz 1219) przez firmę SalesSoft, a zaakceptowanie regulaminu przez Usługobiorcę jest równoznaczne z zawarciem przez Usługobiorcę i Usługodawcę umowy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz umowy licencyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.1994, Nr 24 poz. 83 z późn. zm.).

II. DEFINICJE REGULAMINU

Na potrzeby niniejszego regulaminu przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

 1. Regulamin – niniejszy „Regulamin świadczenia dostępu i korzystania z oprogramowania jako usługi OptimaSales”.
 2. Usługodawca i zarazem licencjodawca – to firma SalesSoft i autorzy oraz współautorzy praw majątkowych do licencji utworu.
 3. Usługobiorca – podmiot zlecający usługodawcy świadczenie usługi i korzystający z oprogramowania jako usługi OptimaSales oraz licencji udzielonej przez usługodawcę.
 4. Usługa – dostęp do aplikacji pod nazwą OptimaSales, udostępnianej Usługobiorcy na warunkach określonych przez niniejszy regulamin.
 5. Aplikacja – oprogramowanie zainstalowane i utrzymywane na infrastrukturze serwerowej udostępnionej przez usługodawcę, dostępna po zalogowaniu za pomocą loginu i hasła dla Usługobiorcy poprzez przeglądarkę internetową pod adresem internetowym przypisanym usługobiorcy.
 6. Formularz rejestracji – formularz służący do rejestracji konta Usługobiorcy, dostępny na stronie internetowej www.optimasales.pl.
 7. Super użytkownik (Administrator) – główny Użytkownik posiadający najwyższy możliwy poziom uprawnień na danym koncie Usługobiorcy, będący jednocześnie Użytkownikiem z odpowiednimi prawami.
 8. Konto usługobiorcy – indywidualny dostęp jednego lub wielu Użytkowników do Aplikacji, każdy przy pomocy określanego loginu i hasła, posiadające swój termin ważności, tj. datę, po której dostęp do Aplikacji zostanie zablokowany lub ograniczony, wynikający z terminu jego ważności zgodnie warunkami Usługi i jej Okresem rozliczenia.
 9. Użytkownik – osoba utworzona i zdefiniowane przez Super Użytkownika (Administratora) korzystająca i posiadająca indywidualny login i hasło oraz uprawnienia w Aplikacji.
 10. Login i hasło – stworzone przez użytkownika, indywidualne i niepowtarzalne oznaczenie użytkownika wykorzystywane przy korzystaniu z usługi oraz ciąg znaków, używany do zabezpieczenia dostępu do korzystania z usługi.
 11. Pakiet – uzgodniony wariant i zakres Aplikacji w zakresie modułów, użytkowników, wpływając na jego cenę, funkcję oraz dostępne limity.
 12. Okres rozliczeniowy – okres trwający jeden pełny miesiąc kalendarzowy.
 13. Okres przedłużenia – okres, za jaki Usługobiorca przedłuża ważność usługi dokonując płatności.
 14. Okres zawieszenia, ograniczenia – okres, na jaki Usługobiorca zawiesza Usługę dokonując określonej pomniejszonej płatności nie dłuższej niż pełny miesiąc kalendarzowy wg wybranej opcji.
 15. Infrastruktura serwerowa – oznacza środowisko techniczne utrzymywane i administrowane przez Usługodawcę, na którym pracuje aplikacja.

III. NIEZBĘDNE WYMAGANIA TECHNICZNE DLA APLIKACJI I USŁUGI

 1. Korzystanie z Usługi możliwe jest przy pomocy urządzenia z dostępem do sieci Internet oraz przeglądarki internetowej, której rodzaj i wersja są zgodne z przeglądarkami internetowymi, do których usługa została dostosowana.
 2. Usługobiorca jest zobowiązany zapewnić we własnym zakresie wyżej wymienione urządzenie z dostępem do Internetu oraz właściwą wersję przeglądarki internetowej.
 3. Usługobiorca musi dysponować łączem internetowym, aby móc się logować do Konta klienta i aby mieć dostęp do Usługi. Usługobiorca jest odpowiedzialny za połączenie do internetu zwłaszcza w zakresie jego dostępności, niezawodności i bezpieczeństwa transmisji danych.
 4. Usługa została dostosowana do prawidłowej pracy w następujących przeglądarkach: Firefox, Chrome, Safari w najnowszych wersjach.

IV. PRAWA i OBOWIĄZKI USŁUGOBIORCY UZYSKANIA DOSTĘPU DO KORZYSTANIA Z APLIKACJI I USŁUGI

 1. Wypełnienie Formularza rejestracyjnego przez Usługobiorcę, jest tożsame ze złożeniem przez usługobiorcę oświadczenia o zapoznaniu się i zaakceptowaniu regulaminu.
 2. Usługobiorca zobowiązany jest do podania prawdziwych danych przy procesie rejestracji.
 3. Celem uzyskania możliwości korzystania z wersji demonstracyjnej aplikacji i usługi, konieczne jest wypełnienie i przesłanie przez usługobiorcę Formularza rejestracyjnego dostępnego pod adresem: www.optimasales.pl
 4. Usługobiorca ma możliwość do korzystania w wersji demonstracyjnej przez 10 dni bezpłatni. W trakcie tego okresu może korzystać z Usługi zgodnie z Regulaminem, bez ponoszenia jakichkolwiek opłat. Bezpłatny okres próbny może zostać wydłużony w przypadku okresowych promocji, ofert specjalnych lub w przypadku indywidualnego porozumienia w tym zakresie Usługodawcy i Usługobiorcy.
 5. Jeżeli Usługobiorca nie uiści płatności za świadczenie Usługi w czasie trwania okresu próbnego, uznaje się, że zakończył korzystanie z Usługi, wobec czego Usługodawca ma prawo do trwałego usunięcia konta, wraz ze wszystkimi danymi, kopiami zapasowymi i przywrócenie adresu internetowego, pod którym udostępniana była Aplikacja do puli wolnych adresów.
 6. Na warunkach określonych w odrębnej umowie, może zostać utworzona wersja spersonalizowana aplikacji, dostosowana do indywidualnych potrzeb i wskazań usługobiorcy.
 7. Zakres świadczenia usługi oraz jej cena zależna jest od rodzaju zakupionego Pakietu – zgodnie z otrzymaną indywidualną ofertą.
 8. Usługobiorca jest właścicielem wszelkich danych wprowadzonych przez niego lub użytkowników, którym umożliwił dostęp do Aplikacji i ma prawo zażądać trwałego usunięcia wszelkich danych wraz z zakończeniem korzystania z usługi.
 9. Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania z aplikacji i usługi zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu i zgodnie z prawem i dobrymi obyczajami – co w szczególności oznacza zakaz dostarczania, zamieszczania i rozpowszechniania materiałów i treści samych w sobie lub w odniesieniu do działania, niezgodnych z prawem powszechnie obowiązującym, zasadami współżycia społecznego lub dobrymi obyczajami, szkodliwych a także naruszających prawa osób trzecich, w tym prywatność, dobre imię, godność lub w inny sposób naruszających niniejszy Regulamin, w tym w szczególności treści o charakterze pornograficznym, wulgarnym, obscenicznym, nienawistnym, terrorystycznym, nawołujących do przemocy lub innych czynów zabronionych treści o charakterze niezgodnym z prawem przez Usługobiorcę i dopuszczonych przez niego do korzystania z Aplikacji użytkowników.
 10. Usługobiorca jeżeli chce może wykorzystać mechanizmy API, ale zobowiązany jest wykorzystywać API wyłącznie dla celów, realizacji umowy o świadczenie usługi i w sposób opisany w Regulaminie oraz stosownej dokumentacji technicznej.
 11. Usługobiorca ma prawo do bezpłatnej pomocy technicznej w zakresie korzystania z Aplikacji poprzez pocztę elektroniczną adres info@optimasales.pl lub pod numerem telefonu dostępnymi na stronie internetowej. Konsultacje telefoniczne są udzielane od poniedziałku do piątku.
 12. Usługobiorca zobowiązany jest do terminowego uiszczania płatności za korzystanie z aplikacji i usługi.
 13. Faktura VAT za korzystanie z aplikacji i usługi zostanie wystawiona po uiszczeniu opłaty na podstawie faktury proforma.
 14. Okres przedłużenia Konta usługobiorcy liczony jest od kolejnego dnia po zakończeniu ostatniego okresu ważności danego Konta do końca miesiąca wskazanego w zleceniu przedłużenia.
 15. Wyliczona opłata za korzystanie i przedłużenie konta Usługi jest na podstawie ustalonego Pakietu, długość okresu przedłużenia oraz ewentualne pomniejszona o opłaty wynikające z trwających bezpłatnych okresów testowych. Ostateczna kwota do zapłaty stanowi sumę wszelkich składowych opłat uzgodnionego Pakietu.
 16. Usługobiorca w uzgodnionych wspólnie z Usługodawcą wyjątkowym przypadku może skorzystać z dobrowolnego okresu zawieszenia, zamrożenia Konta na okres nie dłuższy niż jeden miesiąc kalendarzowy wg dostępnych opcji. W okresie zawieszenia Usługobiorca ma pełen dostęp do swoich danych jedynie w trybie podglądu oraz zobowiąże się do uiszczenia opłat stały wyliczonych dla jego Konta. Jednocześnie w okresie trwania zawieszenia konta, Usługobiorca zobowiązuje się do podjęcia decyzji dotyczącej dalszej kontynuacji lub nie Usługi i jej ewentualnego opłacenia na ustalonych wspólnie warunkach.
 17. Usługobiorca wyraża zgodę na wykorzystanie przez Usługodawcę z logo i nazwy firmy Usługobiorcy w celach marketingowych, w zakresie prezentacji na liście referencyjnej.
 18. Usługobiorca wyraża zgodę na przetwarzania swoich danych osobowych przez Usługodawcę na potrzeby świadczenia Usługi oraz na otrzymywanie wiadomości e-mail dotyczących aktywności i podsumowań w Aplikacji, informacji o prowadzonych przez Usługodawcę pracach technicznych, modyfikacjach i zmianach, nowych funkcjach, prowadzonych szkoleniach i wydarzeniach.

V. PRAWA i OBOWIĄZKI USŁUGODAWCY

 1. Usługodawca zobowiązuje się do świadczenie Usługi z najwyższą starannością oraz standardami określonymi w niniejszym Regulaminie.
 2. Usługodawca nie odpowiada za skutki udostępnienia przez Usługobiorcę i jego użytkowników Loginu i Hasła osobom trzecim.
 3. Usługodawca nie odpowiada za nieprawidłowe świadczenie Usługi spowodowane: a) nie spełnieniem Wymagań Technicznych koniecznych do korzystania z Aplikacji, b) działaniem osób trzecich, c) przyczynami niezależnymi od Usługodawcy.
 4. Usługodawca zobowiązuje się świadczyć usługę w oparciu o możliwe najnowsze i stabilne wersje oprogramowania dostępne w ramach wykorzystanej stabilnej, wspieranej wersji systemu operacyjnego.
 5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do ewentualnej zmiany ceny usługi (informacja raz do roku) dla której okres trwania jest równy lub większy niż jeden rok ze względu na ewentualny wzrost zewnętrznych kosztów spowodowany niezależną od Usługodawcy zmianą warunków gospodarczych (inflacja, wzrost kosztów usług spowodowany wzrostem np. cen energii elektrycznej lub innych tu niewymienionych).
 6. Usługodawca ma prawo zawiesić świadczenie Usługi z zachowaniem danych na serwerze w przypadku braku płatności do chwili wyjaśnienia o czym Usługobiorca zostanie poinformowany za pomocą wiadomości e-mail.
 7. Nieuiszczenie przez Usługobiorcę opłaty za korzystanie z aplikacji i usługi za więcej niż jeden okres rozliczeniowy, uprawnia Usługodawcę do rozwiązania umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia i trwałego, nieodwracalnego usunięcia konta, wraz ze wszystkimi danymi, kopiami zapasowymi oraz przywrócenia adresu internetowego, pod którym udostępniana była aplikacja i usługa na rzecz usługodawcy do puli wolnych adresów.
 8. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe działanie Aplikacji, jeżeli wynika ono z nieprawidłowego użytkowania Aplikacji przez Usługobiorcę.
 9. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek niewypełnienie lub opóźnienie w wypełnianiu zobowiązań w zakresie Usługi, w jakim takie niewypełnienie lub opóźnienie zostało spowodowane okolicznościami będącymi poza uzasadnioną kontrolą Usługodawcy (takimi jak spory pracownicze, zdarzenia losowe, działania wojenne, akty terroryzmu, rozmyślne uszkodzenie bądź zniszczenie mienia, wypadki lub przestrzeganie jakichkolwiek przepisów prawa właściwego bądź rozporządzeń rządowych). Usługodawca będzie dążyć do zminimalizowania skutków wszelkich takich zdarzeń oraz do wypełnienia zobowiązań, na które zdarzenia te nie miały wpływu.
 10. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za utracone korzyści ani szkody pośrednie.

VI. OCHRONA I POWIERZENIE PRZETWARZANIA DANYCH

 1. W ramach świadczenia Usługi Usługodawca bądź podmioty przez niego upoważnione są uprawnione do zbierania i przetwarzania danych niezbędnych do świadczenia Usługi.
 2. Dane zgromadzone na serwerze Usługodawcy w związku z wykonywaną Usługą stanowią informacje poufne i nie będą ujawniane przez Usługodawcę innym podmiotom.
 3. Usługobiorca oświadcza, że jest podmiotem przetwarzającym dane osobowe wprowadzonych do Aplikacji i przetwarza je zgodnie z przepisami prawa w myśl art. 4 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwanego dalej „RODO”) oraz że posiada pełne prawo do ich przetwarzania. Usługobiorca zobowiązuje się do przetwarzania wspomnianych danych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 4. Celem powierzenia danych osobowych jest udzielenie Usługobiorcy dostępu do korzystania z oprogramowania i usługi OptimaSales na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie. Zakres przetwarzania danych osobowych obejmuje: a) Dane osobowe pracowników Usługobiorcy: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu b) Dane osobowe kontrahentów/klientów: imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, numer telefonu.
 5. Usługodawca zobowiązuje się do przetwarzania danych osobowych wyłącznie w zakresie oraz celu przewidzianym niniejszym Regulaminem.
 6. Usługodawca oświadcza, że będzie przetwarzał dane osobowe wyłącznie na udokumentowane polecenie Usługobiorcy. Za udokumentowane polecenie powinno rozumieć się czynności przetwarzania danych określone w niniejszym Regulaminie.
 7. Usługodawca oświadcza, że stosuje wszelkie wymagane środki techniczne i organizacyjne, tak by przetwarzanie odbywało się zgodnie z art. 32 RODO.
 8. Usługodawca zobowiązuje się zapewnić, że osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych zobowiązane zostały do zachowania ich w tajemnicy.
 9. Usługodawca zobowiązuje się wspomagać administratora w wypełnianiu jego obowiązków, o których mowa w art. 32 – 36 RODO, a w szczególności: a) zapewnić adekwatny poziom bezpieczeństwa przetwarzanych danych osobowych b) przekazywać Usługobiorcy informacje o wykrytych naruszeniach ochrony danych osobowych niezwłocznie, jednakże nie później niż 24h od ich wykrycia. c) wspomagać Usługobiorcę poprzez odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, tak aby ten mógł wywiązać się z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą, w zakresie wykonywania jej praw określonych w rozdziale III RODO (w szczególności wykonywania praw do sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia danych osobowych),
 10. Usługodawca, zobowiązuje się do zwrotu lub usunięcia powierzonych mu danych osobowych niezwłocznie po ustaniu celu ich przetwarzania, jednak nie później niż 30 dni po rozwiązaniu lub wypowiedzeniu niniejszej umowy. Zapisy tego punktu nie mają zastosowania, jeżeli prawo Unii lub prawo polskie nakazują przechowywanie danych osobowych.
 11. Usługobiorca jest uprawniony do kontrolowania zgodności przetwarzania danych przez Usługodawcę z niniejszą Umową, RODO i innymi przepisami.
 12. Usługobiorca zezwala Usługodawcy na dalsze powierzanie przetwarzania danych osobowych na terenie europejskiego obszaru gospodarczego. Powierzenie takie odbywa się na podstawie odrębnej umowy zawartej na piśmie, zapewniającej co najmniej takie gwarancje ochrony danych, jakie wynikają z niniejszego dokumentu.
 13. Usługodawca zobowiązany jest przekazywać Usługobiorcy wszelkie informacje niezbędne do wykazania spełnienia obowiązków określonych w art. 28 RODO.
 14. Postanowienia Regulaminu obowiązują począwszy od dnia obowiązywania RODO, tzn. od 25 Maja 2018 r.
 15. Usługodawca zobowiązuje się do przetwarzania danych osobowych wyłącznie w zakresie oraz celu przewidzianym niniejszym Regulaminem.
 16. Usługodawca zobowiązuje się do nieprzetwarzania danych zgromadzonych na serwerze Usługodawcy w związku z wykonywaną Usługą do celów innych niż: a) świadczenie Usługi, b) wykonywanie i odtwarzanie kopii zapasowych,
  c) testowe odtwarzanie kopii zapasowych w celu sprawdzenia ich poprawności, d) prób odtwarzania ewentualnych błędów i nieprawidłowości w działaniu Aplikacji zgłoszonych przez Usługobiorcę, e) sporządzania analiz statystycznych, mających na celu poprawę funkcjonowania Aplikacji, jej rozwój o nowe funkcjonalności oraz publikowania przykładowych metod wykorzystania i wyników przeprowadzonych analiz statystycznych.

VII. PARAMETRY TECHNICZNE USŁUGI

 1. Usługodawca udostępnia Usługobiorcy możliwość korzystania z Usługi zgodnie z parametrami opisanymi na stronie www.optimasales.pl lub odrębnej umowie współpracy.
 2. Z określonych przez Usługodawcę funkcjonalności Aplikacji oraz przy użyciu wskazanych przez niego reguł komunikacji można korzystać za pośrednictwem API. Szczegóły techniczne dotyczące API znajdują się w stosownej, udostępnionej w serwisie dokumentacji.
 3. W przypadku przekraczania pojemności konta Usługi oraz wykorzystanie jej możliwości technicznych w ramach uzgodnionego Pakietu zostanie ograniczona. Usługobiorca ma możliwość podniesienia wartości poszczególnych limitów w celu dalszego eksploatowania konta usługi na warunkach określonych w osobnej umowie lub aneksie do istniejącej umowy.
 4. O przekroczeniu dostępnych limitów usługobiorca zostanie poinformowany za pośrednictwem poczty elektronicznej, wiadomością przesłaną na adres korespondencyjny usługobiorcy.
 5. Usługodawca zapewnia dostępność usługi na poziomie nie mniejszym niż 97,5% czasu w miesiącu. W sytuacji niezapewnienia usługi na wyżej wymienionym poziomie dostępności Usługobiorca ma prawo wnieść reklamacje opisanej w rozdziale XI.
 6. Usługodawca za przestój rozumie okres, w którym przetwarzanie związane z Usługą w systemie produkcyjnym zostaje wstrzymane, a żaden z użytkowników Usługobiorcy nie może korzystać ze wszystkich elementów Usługi, w odniesieniu do których ma odpowiednie uprawnienia. W celu uniknięcia wątpliwości niniejszym ustala się, że za przestój nie uznaje się sytuacji, w której dowolny użytkownik może korzystać z któregokolwiek elementu Usługi, w odniesieniu do którego ma odpowiednie uprawnienia.
 7. Zastosowanie określonego w paragrafie VII punkt 4 poziomu dostępności usług jest wyłączone w przypadku: a) Wystąpienia awarii Infrastruktury Serwerowej w wyniku siły wyższej. Za siłę wyższą uważa się zdarzenie o charakterze przypadkowym lub naturalnym (żywiołowym), nie do uniknięcia, nad którym Usługodawca nie panuje. b) Działania osoby innej niż strony umowy, działającej niezgodnie z prawem polskim i regulaminem usługi, nieprawidłowego używania Usługi przez Usługobiorcy, z włamaniem na Usługę, problem z połączeniem do sieci Internet, problem z działaniem sieci Internet, problem z działaniem lub nieprawidłowe używanie sprzętu lub oprogramowania, które są pod kontrolą Usługobiorcy. c) Wystąpienia przerw w dostępie do Usługi w związku z zaplanowanymi pracami aktualizacyjnymi, konserwacyjnymi lub mającymi na celu rozbudowę Infrastruktury Serwerowej. Przyczyny niedostępności, a zwłaszcza stwierdzenie przypadków wykluczających określonych powyżej, są ustalane przez Usługodawcę w oparciu o informacje pochodzące z systemu informatycznego (m.in. dane dotyczące połączeń). d) naruszenia przez Usługobiorcę istotnych zobowiązań wynikających z regulaminu usług bądź umowy dotyczącej Usługi, a w szczególności wszelkich zobowiązań dotyczących płatności.
 8. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Aplikacji, w tym jej modyfikacji, wprowadzania dodatkowych funkcji, zmian w wyglądzie i sposobie działania poszczególnych elementów, z zastrzeżeniem, że wprowadzone zmiany nie spowodują zmniejszenia możliwości Aplikacji dla Usługobiorcy w stosunku do stanu z dnia zawarcia Umowy.

VIII. BEZPIECZEŃSTWO DANYCH

 1. Usługodawca zapewnia podjęcie wszelkich środków niezbędnych do bezpiecznego przechowywania i archiwizowania danych przechowywanych w Aplikacji przez Usługobiorcę.
 2. Usługodawca zapewnia, że dostęp do Aplikacji możliwy jest wyłącznie poprzez szyfrowane połączenie SSL, autoryzowane odpowiednim certyfikatem oraz na życzenia Usługobiorcy konfiguracją VPN, a także każdy Użytkownik na swoim koncie może włączyć opcje 2FA (dwuskładnikowe uwierzytelnianie) dla podniesienia bezpieczeństwa dostępu.
 3. Usługodawca zapewnia, że wykorzystywana na potrzeby świadczenia Usługi Infrastruktura Serwerowa z której korzysta Usługodawca spełnia następujące kryteria ochrony fizycznej: a) każda sala w każdym centrum danych jest wyposażona w system wykrywania i gaszenia pożarów jak również w drzwi przeciwpożarowe. Dostawca infrastruktury serwerowej spełnia zasady APSAD R4 dotyczące instalowania przenośnych gaśnic i posiada certyfikat zgodności N4 dla wszystkich centrów danych. b) dostęp do wszystkich centrów danych jest ściśle nadzorowany. Aby zapobiec nieautoryzowanemu dostępowi, każdy obiekt jest otoczony ogrodzeniem z drutem kolczastym. Funkcjonuje również nieprzerwanie system monitoringu video i czujników ruchu. Cała aktywność wewnątrz i na zewnątrz centrów danych jest monitorowana i rejestrowana na serwerach. Dodatkowo o bezpieczeństwo centrów danych dbają pracownicy ochrony dostępni na miejscu 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. c) na terenie Infrastruktury Serwerowej panują rygorystyczne procedury bezpieczeństwa. Każdy członek personelu jest wyposażony w indywidualny identyfikator RFID, do którego są przypisane jego uprawnienia. Uprawnienia te są regularnie sprawdzane. Serwerownie korzystają z jeszcze bardziej zaawansowanej ochrony, ponieważ dostęp tu ma tylko uprawniony personel. d) personel Infrastruktury Serwerowej jest obecny w centrach danych przez cały rok 24 godziny na dobę, w celu zapewnienia stałej konserwacji. W przypadku problemu technicznego reakcja jest natychmiastowa i działanie serwera jest przywracane. e) centra danych na których jest usadowiona Infrastruktura Serwerowa Usługodawcy jest zasilana przez dwa niezależne podłączenia elektryczne i są również wyposażone w zasilacze. Grupy zasilające o wytrzymałości 48 godzin pozwalają na uniknięcie ewentualnej awarii sieci elektrycznej. f) przepustowość sieć wynosi 8Tbps pozwala zapewnić klientom niezrównaną jakość usług. Sieć jest w pełni redundantna: stworzonych jest kilka pętli zabezpieczających, aby wyeliminować ryzyko niedostępności usług. Dane są przesyłane najkrótszą możliwą drogą, aby zyskać szybki czas odpowiedzi.
 4. Usługodawca zapewnia, że przechowywane przez Usługobiorcę dane w Aplikacji zabezpieczone są przed utratą poprzez: a) zastosowanie redundantnego systemu dysków twardych (macierz RAID). b) tworzenia kopii zapasowych bazy danych w trybie nie rzadszym niż co 24 godziny, archiwizowanych w niezależnej Infrastrukturze Serwerowej z wykorzystaniem macierzy RAID, fizycznie oddzielonej od serwera, na którym przechowywane są dane Aplikacji.
 5. Tworzone codzienne kopie zapasowe standardowo utrzymywane są przez okres nie krótszy niż 3 dni od dnia utworzenia kopii zapasowej lub innym po indywidualnych uzgodnieniach z usługobiorcą.

IX. OCHRONA PRAW WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

 1. Usługodawca oświadcza, że jest uprawniony do świadczenia Usługi na podstawie umowy licencyjnej programu – OptimaSales, (dalej zwanego „utworem” lub „oprogramowaniem”). Umowa licencyjna określa, kto i na jakich warunkach jest właścicielem wszelkich praw autorskich do programu.
 2. Projekt graficzny, zastosowane rozwiązania, układ treści i koncepcja pracy z Aplikacją stanowią utwory w rozumieniu ustawy z dnia 04 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych i jako takie korzystają z ochrony przewidzianej w przepisach prawa.
 3. Korzystanie z Aplikacji przez Usługobiorcę lub inne osoby nie oznacza nabycia przez nie jakichkolwiek praw na dobrach niematerialnych do udostępnionych utworów.
 4. Zabronione jest kopiowanie, modyfikowanie lub rozpowszechniania Aplikacji w całości lub części, a także modyfikowanie czy wykorzystywanie w sposób inny niż określony w Regulaminie bez pisemnej zgody Usługodawcy.
 5. Udzielając Usługobiorcy możliwości korzystania aplikacji i usługi przez stworzenie przyporządkowanego usługobiorcy konta w aplikacji, usługodawca udziela usługobiorcy licencji na korzystanie z utworu, bez ograniczeń terytorialnych na następującym polu eksploatacji: korzystanie z oprogramowania poprzez wprowadzenie do bazy danych, przechowywanie, wyświetlanie, uruchomienie i używanie zgodnie z przeznaczeniem oprogramowania.
 6. Usługobiorca nie jest uprawniony do rozpowszechniania, udostępniania oprogramowania osobom trzecim odpłatnie, bądź nieodpłatnie, w szczególności na podstawie umów użyczenia, najmu, dzierżawy i innych podobnych umów. Ograniczenie to nie obowiązuje w odniesieniu do udzielania dalszej licencji na oprogramowanie (sublicencja) w zakresie i na polach eksploatacji wskazanych w ust. 1 powyżej podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo, z tym zastrzeżeniem że łączna liczba podmiotów korzystających z licencji nie przekroczy liczby udzielonych licencji.
 7. Niniejsza licencja nie daje Usługobiorcy żadnych praw do podejmowania następujących działań: a) pomijanie lub obchodzenie jakichkolwiek technicznych środków ochrony zastosowanych w ramach oprogramowania lub Usług bądź z nimi związanych; b) dezasemblowanie, dekompilowanie, odszyfrowywanie, emulowanie, wykorzystywanie lub odtwarzanie jakiegokolwiek oprogramowania bądź innego aspektu Usług, które wchodzą w skład Usług lub są dostępne za ich pośrednictwem, lub włamywanie się do takiego oprogramowania bądź innego aspektu Usług;oraz tworzenia opracowań i rozszerzeń będących pochodną oprogramowania lub załączonych materiałów. c) publikowanie, kopiowanie, wynajmowanie, wydzierżawianie, sprzedawanie, eksportowanie, importowanie, rozpowszechnianie bądź wypożyczanie oprogramowania lub Usług d) korzystanie z Usług w sposób nieupoważniony, który mógłby zakłócić innym osobom korzystanie z tych Usług, lub w celu uzyskania dostępu do jakichkolwiek usług, danych, kont lub sieci;
 8. Ograniczenia niniejszej licencji nie uchybiają uprawnieniom Licencjobiorcy przewidzianym w bezwzględnie obowiązujących przepisach prawa.

X. PLIKI COOKIES

 1. Serwis www.optimasales.pl oraz Aplikacja wykorzystują pliki cookies przechowywane w celu tworzenia statystyk oglądalności serwisu oraz dostosowania treści serwisu do indywidualnych potrzeb użytkownika.
 2. Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. prawo telekomunikacyjne (Dz. U. nr 171, poz. 1800 z późn. zm.) Administrator danych informuje, że sposoby korzystania oraz usunięcia plików cookies zawarte są w instrukcjach producentów przeglądarek internetowych: Mozilla Firefox: http://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczkaInternet Explorer: http://support.microsoft.com/kb/278835/plMicrosoft Edge: http://windows.microsoft.com/pl-pl/windows-10/view-delete-browsing-history-microsoft-edgeGoogle Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647Safari: https://support.apple.com/kb/PH21411?locale=pl_PLOpera: http://help.opera.com/Linux/9.60/pl/cookies.html.

XI. REKLAMACJE, ZGŁASZANIE NARUSZEŃ, ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. W przypadku, jeżeli Usługa nie jest świadczona zgodnie z ustaleniami niniejszego Regulaminu Usługobiorcy przysługuje prawo zgłoszenia reklamacji.
 2. Zgłoszenie reklamacji powinno zostać przesłane pocztą elektroniczną na adres info@optimasales.pl bądź listownie, do siedziby Usługodawcy i zawierać opis zgłaszanych zastrzeżeń.
 3. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać informacje opisujące adres, pod jakim dostępna jest Aplikacja, dane zgłaszającego, jego login w systemie, czas wystąpienia problemu oraz dokładny opis problemu. Zgłaszający może skorzystać z formularza zgłoszenia dostępnego na stronie www.optimasales.pl
 4. Jeżeli w wyniku zgłaszanej reklamacji Usługobiorca nie mógł korzystać z Usługi zgodnie z Regulaminem przewidywane są upusty i darmowe okresy korzystania z Aplikacji. Wynikiem pozytywnie rozpatrzonej reklamacji nie są rekompensaty finansowe.
 5. Dostępność do usługi jest wyrażona procentowo i równa jest ilorazowi (a) łącznej liczby minut w danym miesiącu obowiązywania Umowy pomniejszonej o (b) łączny czas trwania przestojów w minutach w danym miesiącu obowiązywania Umowy oraz (c) łącznej liczby minut w danym miesiącu obowiązywania Umowy, przy czym uzyskany ułamek wyraża się jako procent.
 6. Usługobiorca może odstąpić od Umowy po każdym pełnym okresie rozliczeniowym nie opłacając kolejnego Okresu rozliczeniowego; chyba, że oddzielne, indywidualne postanowienia mówią inaczej. W przypadku opłacenia i rozpoczęcia kolejnego Okresu Rozliczeniowego umowa pozostaje obowiązująca do jego zakończenia. W innym przypadku usługa jest zawieszana na okres do 7 dni, do chwili uiszczenia płatności. W tym czasie Usługobiorca może być poproszony o przekazanie informacji o dalszej ewentualnej współpracy lub nie. Zwłoka czasowa w płatności jest zaliczana na poczet trwania usługi. Natomiast brak reakcji Usługobiorcy na monity Usługodawcy upoważnia Usługodawce do rozwiązanie umowy współpracy i trwałe usunięcia konta wraz z danymi.
 7. W przypadku obniżonej opłaty za korzystanie z Usługi w wyniku długoterminowego zobowiązania wynoszącego krotność Okresu Rozliczeniowego Umowa pozostaje wiążąca do momentu zakończenia wszystkich Okresów Rozliczeniowych objętych porozumieniem, na skutek którego występuje obniżona płatność.
 8. Istnieje możliwość zakończenia dostępu do Aplikacji przed zakończeniem Okresu Rozliczeniowego na wyraźną prośbę Usługobiorcy, nie powoduje to jednak refundacji wniesionych opłat, chyba, że oddzielne, indywidualne postanowienia mówią inaczej.
 9. Usługobiorca lub inna dowolna osoba może zgłosić Usługodawcy obecność w Aplikacji lub na stronie www Usługodawcy informacji, które uważa za treści nielegalne, w tym niezgodne z niniejszym Regulaminem, a w szczególności z paragrafem IV pkt. 9 Regulaminu. Zgłoszenie musi zawierać następujące elementy: a) uzasadnione wyjaśnienie powodów, dla których zarzuca się, że informacje, treści lub materiały stanowią treści nielegalne, b) jasne wskazanie dokładnej elektronicznej lokalizacji tych treści (dokładny adres URL) oraz w stosownych przypadkach dodatkowe informacje umożliwiające ich identyfikację lub lokalizację oraz c) oświadczenie potwierdzające powzięte w dobrej wierze przekonanie zgłaszającego, że informacje i zarzuty zawarte w zgłoszeniu są prawidłowe i kompletne d) a także opcjonalnie: imię, nazwisko, nazwę, adres e-mail zgłaszającego (za wyjątkiem zgłoszenia dotyczącego informacji uznawanych za związane z jednym z przestępstw, o których mowa w art. 3-7 dyrektywy 2011/93/UE).
 10. Zgłoszenia, o których mowa w ust. 9 powyżej mogą być dokonywane pisemnie na adres Usługodawcy lub elektronicznie na adres info@optimasales.pl.
  Us
  ługodawca zastrzega sobie prawo do żądania uzupełnienia zgłoszenia, w przypadku gdy nie zawiera ono elementów wskazanych w pkt. 9 powyżej. W przypadku braku uzupełnienia zgłoszenia w ww. zakresie przez zgłaszającego, Usługodawca zastrzega sobie możliwość odmowy rozpatrzenia zgłoszenia, w przypadku, gdy z uwagi na brak informacji będzie to niemożliwe lub znacznie utrudnione.
 11. Jeżeli zgłoszenie, o którym mowa w pkt. 9 powyżej zawiera dane kontaktowe osoby lub podmiotu, który dokonuje zgłoszenia, Usługodawca niezwłocznie przesyła zgłaszającemu potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia.
 12. Usługodawca rozpatruje zgłoszenie, o którym mowa w pkt. 9 w terminie 14 dni od dnia jego otrzymania i w tym terminie informuje Usługobiorcę o podjętej decyzji wraz z uzasadnieniem.
 13. W przypadku stwierdzenia obecności nielegalnych treści lub w przypadku gdy treści są niezgodne z niniejszym Regulaminem, Usługodawca zastrzega sobie prawo do ograniczenia dostępu do tych treści, a także zawieszenia lub zakończenia świadczenie usługi na rzecz Usługobiorcy, który zamieszczał treści, materiały, informacje, będące przedmiotem zgłoszenia.
 14. W przypadku gdy Usługodawca ograniczy, zawiesi lub zakończy świadczenie usługi dostępu Usługobiorcy do Aplikacji, Usługobiorcy przysługuje prawo do zwrócenia się do Usługodawcy o przeprowadzenie ponownej weryfikacji zasadności tego ograniczenia, zawieszenia lub zakończenia świadczenia usługi, wraz z uzasadnieniem. Termin na zwrócenie się do Usługodawcy o ponowną weryfikację sprawy wynosi 14 dni od dnia otrzymania decyzji Usługodawcy co do ograniczenia, zawieszenia lub zakończenia świadczenia usługi. Odwołanie składa się na adres info@optimasales.pl lub pisemnie na adres Usługodawcy. Usługodawca dokonuje ponownej weryfikacji sprawy w terminie 14 dni od otrzymania takiego wniosku.

XII. PROCEDURY REAGOWANIA NA ZGŁOSZENIA USŁUGOBIORCY

 1. Usługodawca ma prawo do ingerencji w strukturę danych, ustawienia aplikacji oraz uprawnienia Użytkowników, jeżeli realizuje zlecenia zgłoszone przez Usługobiorcę lub gdy są to działania wymagane do prawidłowego działania aplikacji i nie spowodują utraty danych.
 2. Zgłoszenia związane ze wsparciem w korzystaniu z aplikacji, w tym z jej ewentualnym błędnym działaniem mogą być przesłane przez Usługobiorcę pocztą elektroniczną na adres info@optimasales.pl lub telefonicznie, jeżeli wybrany przez Usługodawcę pakiet przewiduje te formy świadczenia wsparcia technicznego.
 3. Usługodawca przyjmuje, że zgłoszenie przekazane przez pocztę e-mail jest zgłaszane rzeczywiście przez niego. Usługodawca nie bierze odpowiedzialności za udostępnienie możliwości komunikacji poprzez adres e-mail osobie trzeciej, która wskutek tego poda się za Usługobiorcę.
 4. Zgłoszenia związane ze zmianą terminów ważności kont, korekt w płatnościach, przyznawaniu dostępu do OptimaSales, zmian loginów oraz eksportu danych wymagają zgłoszenia w formie wiadomości e-mail na adres info@optimasales.pl. Zgłoszenie tego typu musi zostać wysłane przez osobę będącą Super Użytkownikiem konta, której konto nie zostało usunięte i które jest ważne lub wygasło nie wcześniej niż 14 dni temu, z adresu e-mail będącego loginem w OptimaSales.
 5. W przypadku braku możliwości przesłania zgłoszenia przez Super Użytkownika stosowne zmiany z zakresu określonego w paragrafie 12 pkt 4 mogą zostać wykonane po przesłaniu skanu pisemnego zlecenia ich wykonania podpisanego przez osobę uprawnioną do reprezentowania Usługobiorcy. W przypadku wątpliwości dotyczących intencji wprowadzanych zmian lub jakichkolwiek innych zastrzeżeń Usługodawca ma prawo zażądać dostarczenia oryginału pisma zlecającego wprowadzenie zmian przed ich wprowadzeniem. Usługodawca i Usługobiorca przyjmują, że przesłany skan zlecenia jest dokumentem wystarczającym i Usługodawca nie bierze jakiejkolwiek odpowiedzialności za konsekwencje wprowadzonych zmian.
 6. Odblokowanie dostępu do konta zablokowanego wskutek nieprawidłowo wpisanego hasła następuje automatycznie po odczekaniu odpowiedniego czasu, w innym przypadku może zostać zrealizowane na podstawie zgłoszenia telefonicznego, poprzez zgłoszenie przez pocztę e-mail. Wymagane jest wskazanie adresu usługi oraz loginu zablokowanego użytkownika.
 7. Usługodawca nie ma obowiązku wprowadzania zgłoszonych zmian, w szczególności zmian dotyczących aplikacji oraz wprowadzonych danych. W ustalonych okolicznościach Usługodawca może zaproponować wprowadzenie określonych zmian odpłatnie, na bazie indywidualnie przygotowanej wyceny lub w ramach wsparcia świadczonego w związku z wybranym przez Usługobiorcę pakietem.

XIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Niniejszy Regulamin jest dostępny na stronie internetowej www.optimasales.pl
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w każdym czasie.
 3. W przypadku zmian Regulaminu Usługobiorca będzie informowany o wprowadzonej zmianie poprzez co najmniej jedną z trzech metod poinformowania o zmianach: a) wysyłanie informacji pocztą elektroniczną na adres podany przy rejestracji, b) wiadomość wewnątrz aplikacji, c) informację o konieczności akceptacji nowej wersji Regulaminu na etapie przedłużania ważności konta.
 4. Wszelkie zmiany w Regulaminie obowiązują od dnia opublikowania go na stronie internetowej www.optimasales.pl. Korzystanie z usługi oznacza akceptację Regulaminu.

 

Regulamin usługi OptimaSales v.6/2024. Obowiązuje od dnia 1.03.2024